ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება – 2018 წელი